25 tháng 2, 2009

Kế hoạch giảng dạy K2


THE BEACH

GFI:
The beach
Aquatic animals
The weather

Science:
Texture
Palette_Rainbow colours
Ocean in a bottle

Math:
Number 1-20
Comparing numbers within 20

Poem :
Con cua mà có 2 càng
Trên bãi biển
Cá ngủ ở đâu

Story:
The beach
Day trip
Cáo thỏ và gà trống
Sơn Tinh-Thủy Tinh

Writing:
Animals name
Writing “v-ve”
Writing “bé vẽ bê – bế bé”
Writing “ve-vè-vẽ”
Writing ”l-lê”
Writing ”lê-lề-lễ”

Music:
Em đi chơi thuyền
Cá vàng bơi
Tập đếm
Trò chơi nhận biệt phân biệt âm thanh của các nhạc cụ

A+C:
Tide pool craft
Octopus craft
Day trip mini book
Decorative shells

PE:
Exercise
Play with sand
Crossing the stumbling-blocks
Play outside