19 tháng 3, 2009

Friday 20Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (6) “ Lá xanh ”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (8) Tập viết “he-hè-hẹ”
Nhận biết chữ cái

MATHS (6) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words