18 tháng 3, 2009

Thursday 19Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (3)Hot and cold
Nhận biết các vật nguy hiểm và cách xử lý

SCIENCE (4)Hot and cold
Nhận biết các vật nguy hiểm và cách xử lý

MUSIC (6) Ai đoán giỏi
PT tai nghe, phân biệt âm thanh

TAI (7) Kể chuyện “ Tazan”
PT sự tự tin, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words