17 tháng 3, 2009

Wednesday 18Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

PE (5) BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân

PE (6) Thi chạy nhanh
PT vận động, khéo léo, sức bền

MATHS (5) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự
TAI (6) Tập viết “he-hè-hẹ”
Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words