10 tháng 3, 2009

Tuesday 10 Mar 2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST
Tuesday 10 Mar 2009

PE (1) Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây-PT vận động, khéo léo

MATHS (1) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

A+C (2) Bear-PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (3) Bear-PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words