16 tháng 3, 2009

Tuesday 17Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

PE (4) Chơi ngoài trời-Tìm nhà
PT cơ chân,sức mạnh

MATHS (4) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự

A+C (5) Giraffe
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

A+C (6) Giraffe
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Monday 16Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (2) Giraffe
Biết nơi sống, thức ăn … của động vật ăn cỏ

TAI (5) Thơ “ Con vỏi con voi”
PT ngôn ngữ

A+C (4) Elephant
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

MUSIC (4) “ Ta đi vào rừng xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words