8 tháng 5, 2009

Friday 08 May 2009


HOUSES AND HOMES

Assembly

MUSIC (7)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Snack 1
TAI (10)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
MATHS (8)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words