22 tháng 3, 2009

Monday 23Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (3) Tiger
Biết nơi sống, thức ăn …của động vật ăn thịt

TAI (9) Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ

A+C (7) Vẽ con hổ
PT cơ tay, trí tưởng tượng

MUSIC (7) “ Lá xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words