13 tháng 3, 2009

Friday 13Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (3) Ai đoán giỏi
PT tai nghe, phân biệt âm thanh

TAI (4) Tập viết “h-hè”
Nhận biết chữ cái

MATHS (3) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words