11 tháng 3, 2009

Wednesday 11Mar2009


Unit: ADVENTURE IN THE FOREST

PE (2) BTPTC-PT cơ tay-cơ chân-toàn thân

PE (3) Bắt chước cách vận động của các con vật
Rèn luyện sự khéo léo, quan sát, thẩm mỹ
MATHS (2) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

TAI (2) Tập viết “h-hè”-Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words