25 tháng 3, 2009

Thursday 26Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (5)Whirlwind
Đặc điểm sự hình thành tác hại của các cơn lốc

SCIENCE (6)Whirlwind
Đặc điểm sự hình thành tác hại của các cơn lốc

MUSIC (8) Thi hát
Ôn các bài hát về các con vật

TAI (11) Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words