23 tháng 3, 2009

Tuesday 24Mar2009ADVENTURE IN THE FOREST

PE (7)
Bắt chước tiếng kêu các con vật
PT vận động cơ chân
MATHS (7)
Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

A+C (8)
Tiger
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (9)
Tiger
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words