1 tháng 4, 2009

Wednesday 01April2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (11)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (12)
Thi chạy nhanh
PT vận động, khéo léo, sức bền
Snack 1
MATHS (11)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
TAI (14)
Tập viết “o-bò”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 31Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (10)
Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây
PT vận động, khéo léo
MATHS (10)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
Snack 1
A+C (11)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (12)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words