24 tháng 3, 2009

Wednesday 25Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (8) BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9) Kéo co
PT cơ tay, sức bền

MATHS (8) Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

TAI (10) Tập viết “ve ve ve, hè về-le le”
Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words