1 tháng 4, 2009

Tuesday 31Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (10)
Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây
PT vận động, khéo léo
MATHS (10)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
Snack 1
A+C (11)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (12)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét