30 tháng 3, 2009

Monday 30Mar 2009


ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (4)
Động vật chăm sóc con như thế nào?
PT ngôn ngữ
TAI (13)
Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ
Snack 1
A+C (10)
Vẽ con vật sống trong rừng mà em yêu thích.
PT trí tưởng tượng, ngôn ngữ.
MUSIC (10)
Ôn các bài hát
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét