10 tháng 4, 2009

Friday 10Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (15)
Thi hát
Ôn các bài hát về các con vật
Snack 1
TAI (20)
Tập viết “bo-bò-bó”
Nhận biết chữ cái
MATHS (15)
Ôn tập
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét