20 tháng 4, 2009

HOUSES AND HOMES


HOUSES AND HOMES

GFI: Tell me your home
What does Daddy do?
What is it?
Help Mommy

Science: Where does rubbish go? ( Pocket scientist/265)
o All sort of rubbish
o Clearing up
o Dangerous waste
o More things to save

Math: Addition within 20
Subtraction within 20

Poem : Làm nghề như bố ( Những vần thơ cho bé/28)
Bé làm cô giáo ( Những vần thơ cho bé/32)

Story: Happy birthday, Chip! (Super Tots 1 student book/57)
Playing with fire
The clever kitten

Writing: Writing “c-cỏ”
Writing “co-cò-cọ”
Writing “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Writing “ô-cô”
Writing “hô-hồ-hổ”

Music: Chiếc khăn tay (Trẻ thơ hát/23)
Cháu yêu bà (Trẻ thơ hát/29)
Song and dance
Cháu vẽ ông mặt trời (Trẻ thơ hát/26)

A+C: Draw my family
Family tree
Draw my Daddy
Fishing-rod for Daddy (Super Tots1 act /62)
Plasticine – knead girlfriend
Plasticine – make furniture
Postcard for Mommy
Flower craft (Super Tots1 act /62)
Plasticine – knead boyfriend
Draw my teacher

PE: Exercise
Play outside
Smiley jump
Dress up
Fold the clothes
Clean up our class
Block bowling


MONDAY 20 APR 2009
GFI (1)
Kể về gia đình mình
Biết các thành viên trong gia đình.PT ngôn ngữ, sự mạnh dạn, tự tin
TAI (1)
Truyện “Happy birthday, chip”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết yêu quý mọi người
Snack 1
A+C (1)
Vẽ gia đình em
PT trí tưởng tượng, trí nhớ.
MUSIC (1)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét