8 tháng 4, 2009

Tuesday 07 Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Breakfast / Playtime
PE (13)
Bắt chước cách vận động của các con vật
Rèn luyện sự khéo léo, quan sát, thẩm mỹ
MATHS (13)
Ôn tập
Snack 1
A+C (14)
Earth Day Poster
PT trí tưởng tượng, sáng tạo, ngôn ngữ,vận động cơ tay
A+C (15)
Earth Day Poster
PT trí tưởng tượng, sáng tạo, ngôn ngữ,vận động cơ tay
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét