8 tháng 4, 2009

Wednesday 08Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (14)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (15)
Kéo co
PT cơ tay, sức bền
Snack 1
MATHS (14)
Ôn tập
TAI (18)
Tập viết “bo-bò-bó”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét