14 tháng 5, 2009

Thursday 14 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (5)
Where does rubbish go?
Dangerous waste
SCIENCE (6)
Where does rubbish go?
Dangerous waste
Snack 1
MUSIC (9)
Cháu vẽ ông mặt trời
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (13)
Thơ “ Bé làm cô giáo”
PT ngôn ngữ, rèn cách phát âm
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét