23 tháng 4, 2009

Thursday 23 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (1)
Where does rubbish go?
All sort of rubbish
SCIENCE (2)
Where does rubbish go?
All sort of rubbish
Snack 1
MUSIC (2)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (3)
Truyện “Happy birthday, chip”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết yêu quý mọi người
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét